Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Slider
Slider
Slider
Slider
Logo Váh

rezervácie

Stamp

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Pivný dom Liptova, s.r.o., IČO: 52 23 1640 so sídlom Borbisova 414/8, 03101, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
Adresa: Borbisova 414/8, 03101, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Email: pivnydom@krcmavah.sk
Telefón: 044/ 432 44 44

3. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

4. Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vyplnenia rezervačného formulára - Vašej objednávky/rezervácie.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie rezervácie.

.III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie rezervácie medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • Zabezpečenie Vašej rezervácie na vybraný dátum, čas a miesto v sídle prevádzkovateľa Borbisova 414/8, 031 01 Liptovský Mikuláš počas otváracích hodín. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie rezervácie (meno a kontakt)
 • zasielanie občasného newslettera a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu rezervácie a kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na vytvorení a spracovaní rezervácie, osoby zamestnané na prevádzke podniku
 • zabezpečujúcich marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

3. Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby

 • Google analytics - zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google Adwords - zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Mailchimp
cVI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

2. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I v bode 1 týchto podmienok.

3. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním rezervácie prostredníctvom rezervačného formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte prostredníctvom odoslaného rezervačného formulára. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2020